വാർത്ത

സിൽക്കിനെ
കുറിച്ച്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയല കേരള ലിമിറ്റഡ് (സിൽക്ക്)  കേരളത്തിൽ ഉരുക്ക് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും സേവനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ 1974-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെ

A Company where steel get shaped...

A Public sector unit owned by Government of Kerala

A
Goverment of Kerala
undertaking

Department of Industries and Commerce

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി
ശ്രീ. പി.രാജീവ് വ്യവസായ മന്ത്രി
ശ്രീ. അശോകൻ കെ ചെയർമാൻ
ശ്രീ. സുരേഷ് പുല്ലാനിക്കാട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ്സ്നെ
കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിന്

വീഡിയോ ഗാലറി

ഫോട്ടോ ഗാലറി

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം
കണ്ടെത്തുക